June 5, 2016

Irik Manipud iti IslaIRIK MANIPUD ITI ISLA. Saggaysa nga ibabbaba dagiti tripulante ti lampitaw dagiti sinako nga irik a naibiahe manipud pay iti isla ti Camiguin iti sangladan ti lampitaw iti Aparri, Cagayan. No kastoy a kalgaw ken no nalpasen ti panagagapas iti isla, masansan nga iti ili ti Aparri ti paglakuan wenno pagpakiluan dagiti residente iti isla nga aduan iti apit wenno dagiti mismo nga aggatgatang iti irik sadiay. Mapletean ti irik ti P3 iti kada kilo. Ti isla ti Camiguin ket paset ti ili ti Calayan, Cagayan— a paset met ti Babuyan Islands. (Roselyn C. Campano)


(Naipablaak iti Hunio 13, 2016 a bilang.)

No comments:

Post a Comment