June 20, 2016

AttakATTAK. Inassiwan ken bitbit ni Dante Sia dagiti uppat a pulo nga attakna, maysa a pagkalap iti rasa, malaksid iti sellem, tapno mapanna ipakat iti karayan iti Sitio Muru iti Barangay Siguiran, Abulug, Cagayan. Agarup kagudua nga igid ti karayan ti katataan wenno kanipaan. Gagangay nga iti kabigatanna a masangat dagiti naipakat nga attak. Segun ken ni Dante, mapan a tallo agingga iti uppat a kilo ti masansan a maala dagiti attak. Mailako met iti dua gasut a pisos ti sangakilo a dadakkel a rasa. (Dexter M. Fabito)


(Naipablaak iti Hunio 26, 2016 a bilang.)

No comments:

Post a Comment