November 6, 2015

Kadangkadang!KADANGKADANG! Kunada a mapukpukawen dagiti nariingan nga ay-ayam. Ngem mabibiag pay laeng dagitoy babaen dagiti paay-ayam ken pasalip kadagiti okasion a maisaysayangkat nangruna iti Pinili, Ilocos Norte. Mabalin a dagiti pay nataengan ti makisalip iti daytoy tapno maammuan dagiti ubbing a dagitoy ti nagkuna nga ay-ayam ket rumbeng laeng a masaluadan ken mapadur-as a kas paset ti kultura dagiti Ilokano. (Aileen R. Rambaud)

No comments:

Post a Comment