September 30, 2015

OKTUBRE 12, 2015SARITA
4 Diro
   Juan Al. Asuncion
   
NOBELA
12 Operation: Drop Venus (34)
     Norberto D. Bumanglag, Jr.
16 Siak ni Precious (31)
     Juan Al. Asuncion

DANIW
9 Ta Saanmo a Maawatan ni Ayat
    Arnold C. Baxa
47 Dandaniw a Para Ubbing
    Johmar R. Alvarez/Ronnie E. Aguinaldo

SALAYSAY
10 Napateg ti Tunggal Tedted
      Virginia A. Duldulao, Ph.D.
20 Ania ti Ammom Maipanggep ken ni Heneral Luna?
     Neyo Mario E. Valdez
40 Ad-adu ti Maapit a Balatong Babaen ti Relay Cropping
    Reynaldo E. Andres

KOMIKS
27 Gayang ni Lam-ang (105)
30 Aritosan (156)
32 Miks & Tiks

KOLUM
14 Saludsodem ken ni Apo Hues
15 Dear Doc
22 TIPS
23 Haytek!
26 Okeyka, Apong
35 Kastoy, Kapid, Ditoy Hawaii
36 Ading Kosinera
42 Padasem Daytoy, Kailian

PAGLINGLINGAYAN
44 Showbiz
48 Sinniriban
48 Sapukas
48 Sudoku
48 Agkatawa ti Mayat

DADDUMA PAY
 2 Ti Makunami
 4 Tao, Lugar, Pasamak
17 Neti Zone
18 Siled ti Kararag
19 Kabuteng ti Uleg ti Napthalene Balls
34 Ammuem Pay Dagitoy
37 Panaglaba No Agtudtudo
38 Saan nga Ang-angaw ti Climate Change
39 Ti Gasatmo Ita a Lawas
46 Idi Un-unana a Panawen

1 comment: