September 14, 2015

Maikalima a Pasalip ALVIYA iti Sarita

Para Kadagiti Amin a Mannurat 


Ipakaammo ti Secretariat ti ALVIYA Literary Foundation nga agawaten kadagiti sarita a para iti Maikalima a Pasalip ALVIYA (2016). Esponsoran daytoy ni Alex V. Yadao ti Libertad, Abulug, Cagayan ngem agnaeden iti Siudad ti New York iti Estados Unidos. Imatonan met daytoy ni Dr. Freddie Pa. Masuli ti Cagayan State University ken pakitinnulongan ti GUMIL Cagayan.
Nairanta daytoy a salip a tumulong iti ad-adda pay a pannakapadur-as ti Literatura Ilokana.

Dagiti pagalagadan:

1. Daytoy ti maikalima ken maudi a salip a para iti umuna a benneg ti Pasalip ALVIYA. Kalpasan daytoy, addanto Grand Finals a pagsasalipan dagiti amin a nangabak manipud iti umuna a pasalip agingga iti maikalima a pakapilianto ti Grand Winner. Aggibus ti salip iti Pebrero 29, 2016.

2. Silulukat ti salip kadagiti amin a mannurat iti Ilokano.

3. Nawaya ti makisalip a mangpili iti ania man a tema a kayatna a suraten.

4. Agatiddog ti pakisalip iti 10-25 a panid iti short bond paper, nai-computer (agusar iti Times New Roman, Font Size 12) iti doble espasio ken addaan iti maysa a pulgada a margin iti amin nga igid ti bondpaper.

5. Maysa laeng a sarita ti mabalin nga isalip ti tunggal mannurat a makisalip.

6. Nasken a bukod a putar ti autor ti maisalip, saan pay a naipablaak iti ania man a magasin, ken saan a naipatarus manipud iti ania man a lengguahe.

7. Ti laeng parbo a nagan ti autor ti agparang iti manuskrito a maisalip. Mapakuyogan ketdi ti opisial nga entry iti maysa pay a dokumento a nakailanadan dagitoy: paulo ti sarita, parbo ken pudno a nagan ken kabibiag ti autor agraman numero a pakakontakan kenkuana.

8. Ipatulod dagiti dua a dokumento (sarita ken ti impormasion maipanggep iti autor) babaen ti e-mail iti: freddie.padua.masuli@gmail.com.

9. Nasken a maipatulod iti secretariat dagiti dua a dokumento iti di naladladaw ngem alas 11:59 iti rabii ti Pebrero 29, 2016 (oras iti Filipinas).

10. Saan a mabalusingsing ti pangngeddeng dagiti hurado malaksid no maduktalan a nasalungasing ti Pagannurotan Bilang 6. No kasta, mapukawto metten ti karbengan ti autor a makisalip pay kadagiti sumarsaruno a pasalip ti ALVIYA.

11. Makipagtagikua ti ALVIYA Literary Foundation kadagiti mangabak a sarita nupay addaan latta karbengan ti autor iti copyright daytoy. Maaddaan pay ti agpasalip iti karbengan a mangipablaak kadagitoy mangabak a sarita iti ania man a wagas a kayatna nga aramaten.

12. Dagiti Gunggona: First Prize - P15,000.00; Second Prize – P10,000.00 ken Third Prize – P5,000.00 ken tallo a consolation prizes a sag-P2,000.00. Addanto met maited a sertipiko kadagiti amin a mangabak.

13. Maiwaragawagto dagiti nangabak a sarita iti umuna a lawas ti Abril 2016. Mapadayawanto dagiti nangabak bayat ti GUMIL Filipinas National Convention inton Abril 22-24, 2016 idiay Luna, Apayao.

(Naipablaak iti Bannawag, Septiembre 21, 2015.)

No comments:

Post a Comment