September 14, 2015

Nalabes a panagangkat iti bagas, parigatenna dagiti mannalon

Awan sabali nga agsagaba no di dagiti mannalon iti naireport a panangangkat ti National Food Authority (NFA) iti 2.1-milion a tonelada metrika (MT) a bagas.

Kas kuna ni Au Regalado, lead convenor ti Rice Watch and Action Network (R1), maigapu ti nakaro a panagangkat iti bagas iti saan nga agtunos a panangrisut iti parikut iti bagas nga iwaywayat ti dua nga agsabali nga ahensia a mangimatmaton iti pannakaiwaras ti bagas.

Segun iti R1, ad-adda a nakaturong ti Department of Agriculture (DA) iti panangpaadu iti apit ken ganaren dagiti mannalon, idinto a ti Office of the Presidential Assistant for Food Security and Agriculture Modernization (OPAFSAM) a kanaig ti NFA, kitkitaenna laeng ti maipapan iti panaglako iti bagas.

Dinakamat ti R1 a nakadadanag ti kastoy a panagangkat iti bagas no idilig iti idadakkel ti naapit nga irik iti napalabas a panagaani, kas maibatay iti report ti Philippine Statistics Authority.

Kuna pay ti R1 a saan man laeng a kinita ti NFA ti target para iti Minimum Access Volume (MAV) iti daytoy a tawen.

Innayon ti grupo a no adu ti maangkat a bagas, lumaka la ketdi ti presio ti irik nga apit dagiti mannalon.

Kuna ni Regalado nga iturong koma ketdi ti gobierno ti imatangna iti naig-iget a pannakayimplementar dagiti programa a naisangrat tapno magun-od ti rice self-sufficiency wenno panakapataud ti umanay a bagas.

Itay nabiit, pinalutpot dagiti agpampanday-linteg ti NFA gapu iti sobra a panagangkat daytoy iti bagas, a kunada a mapagduaduan no pagbatayan ti report a ngumatngato ti produksion a bagas ti pagilian.

(Naipablaak iti Bannawag, Septiembre 21, 2015 a bilang.)

No comments:

Post a Comment