June 25, 2017

Sabali Manen a BalienaSABALI MANEN A BALIENA (Pygmy killer whale) ti nasarakan dagiti mangngalap iti Sitio Dirique, Davila, Pasuquin, Ilocos Norte itay nabiit kabayatan a naisadsad daytoy iti katangriban a paset ti baybay. Pinadas ti rescue team a salbaren ti naubing pay a baliena a maibilang nga endangered marine mammal species (maib-ibusen a nabiag iti baybay) ngem daksanggasat ta nagsatan daytoy kalpasan a maisubli koma iti adalem a paset ti baybay a pangbirokanda koma iti ina daytoy a mabalin a naiwawa met laeng. Segun kadagiti eksperto, mapapati nga agsussuso pay laeng daytoy ket mabalin a nabisinan ti ina daytoy ket napan nagsapul iti makan nga isu met ti pannakaliwayna iti ubing a baliena a naisadsad iti katangriban. (Leilanie G. Adriano)


(Naipablaak iti Hulio 3, 2017 a bilang ti Bannawag.)

No comments:

Post a Comment