June 22, 2017

HULIO 3, 2017SARITA
4 Ti Aktibista
   Rhea Rose D. Berroy
12 Rabii Idiay Nagsabaran
    L.B. Ablang

NOBELA
8 Tugot (1)
    Fernando B. Sanchez
10 Oplan Maharlika (25)
    Norberto D. Bumanglag, Jr.

DANIW
6 Aniat’ Gatangem, Manong?
   Rosalie A. Barnachea
47 Daniw a Para Ubbing
   Anna Liza Madayag Gaspar

SALAYSAY
14 Filipinas Kontra ISIS: Target: Mindanao?
     Neyo Mario E. Valdez
18 Ania ti Ammom Maipanggep iti Uleg?
     Virginia A. Duldulao, Ph.D.
26 Narimat ti Masakbayan ti Pinia
     Reynaldo E. Andres

KOMIKS
35 Sweet Jazmine (42)
38 Don Clavio de Ylocos (44)
41 Miks & Tiks

KOLUM
15 Kastoy, Kapid, Ditoy Hawaii
21 Saludsodem ken ni Apo Hues
23 Dear Doc
24 Padasem Daytoy, Kailian
28 Okeyka, Apong
30 Tips
31 Ading Kosinera

PAGLINGLINGAYAN
44 Showbiz
47 Agkatawa ti Mayat
48 Sinniriban
48 Sapukas
48 Sudoku

DADDUMA PAY
2 Ti Makunami
3 Tao, Lugar, Pasamak
11 Netizone
16 Biag ni Ilokano
20 Siled ti Kararag
22 Ti Tarakenmo ken Sika
29 Idi Un-unana a Panawen
32 Ammuem Pay Dagitoy
33 Haytek!
34 Panangimaton iti Pagtaengan
43 Ti Gasatmo Ita a Lawas
46 Maika-2 a Salip iti Sarita ti Albalos Awards

No comments:

Post a Comment