October 27, 2016

Postal ID, usaren para iti naparpartak a transaksion iti gobierno

Naparpartak ti transaksion iti gobierno no postal ID ti mausar.

Maawaten ti napabaro a postal ID kadagiti remittance center. Balido metten daytoy a kas identification document iti panangala iti clearance iti National Bureau of Investigation (NBI), panagaplay iti pasaporte, ken iti pananglukat iti account iti banko.

Mismo a ti Bangko Sentral ng Pilipinas ti nangipaulog iti direktiba kadagiti amin a remittance center ken banko a mangibilbilin iti panangbigbigda iti postal ID.

Imet ti napabaro a postal ID ti biometric information, pirma ken dadduma pay nga impormasion ti card holder. Addaan met kadagiti security features.

Mabalin ti mangala iti postal ID iti amin a post office iti sibubukel a pagilian. Masapul laeng ti pammaneknek iti kinaasino (proof of identity) ken pammaneknek iti pagnaedan (proof of address).

Iti Metro Manila, maited ti baro a postal ID kadagiti aplikante iti uneg ti 15 nga aldaw; 20 nga aldaw met kadagiti sabsabali a lugar. Kadagiti isla ken kadagiti nasulinek a lugar iti Filipinas, ideliber ti PhilPost ti ID iti uneg ti 30 aldaw.


(Naipablaak iti Bannawag, Nobiembre 7, 2016 a bilang.)


No comments:

Post a Comment