October 17, 2016

Panangsaranget iti didigra, mapapigsa

Maysa ti Filipinas kadagiti innem a pagilian a pakaiwayatan ti programa a supsuportaran ti European Union a maawagan iti Partnership for Building Capacities in Humanitarian Action (PEACH).

Inwayat daytoy itay nabiit ti National Secretariat for Social Action (NASSA)/Caritas Philippines, ti social action arm ti Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP), tapno mapapigsa ti kabaelan ti Simbaan Katoliko iti panagresponde kadagiti didigra iti 11 a diosesis iti Luzon ken Visayas.

Kuna ni NASSA/Caritas Philippines Executive Secretary Fr. Edwin Gariguez a yaaddang daytoy iti programa ti Simbaan para iti pagimbagan dagiti umili, iti pannakitinnulong dagiti nadumaduma a diosesis iti Filipinas.

Maiwayat ti PEACH agingga iti Marso 2018. Katinnulong iti programa ti Caritas Austria, Caritas Romania, Caritas Czechoslovakia ken ti opisina rehional ti Caritas Asia.

Iwaywayat met ti NASSA/Caritas Philippines ti climate change adaptation program a maawagan iti FARM-FIRST iti walo a probinsia tapno matulongan dagiti mannalon ken mangngalap a makibagay iti panagbaliw ti tiempo ken maipanamnama ti kaadda ti umdas a taraon ken ti panangaywan iti aglawlaw.

Malaksid iti Filipinas, maiwayat met ti programa iti India, Pakistan, Bangladesh, Myanmar ken Nepal.


(Naipablaak iti Bannawag, Oktubre 24, 2016 a bilang.)

No comments:

Post a Comment