October 6, 2016

PanagibautPANAGIBAUT. Ibabaut ti agtutubo a ni Juanito Palor, Jr. ti ginapasda a pagay iti kataltalonan ti Caniugan, Sta.Teresita, Cagayan babaen ti tiako iti pagibautan. Nupay daan a teknolohia daytoy, adu ti agkuna a nasamsamay daytoy ngem ti depedal a thresher. Ken amang nga environmentally friendly ngem dagiti makinaria a kas iti reaper. (Roselyn C. Campano)

(Naipablaak iti Bannawag, Oktubre 17, 2016 a bilang.)

No comments:

Post a Comment