October 27, 2016

Gapuanan ni LawinGAPUANAN NI LAWIN. Maysa a komunidad iti Cagayan a nalayus gapu iti ilalabas ni bagyo a Lawin (Haima ti internasional a naganna) idi Oktubre 19-20. Kangrunaan a dinidigra ni Lawin ti Amianan a Luzon nga iti umuna a gundaway, naibayog ti Signal Number 5 iti adu a lugar. (EPA/Brig. Gen. Paul Atal/ Manila Bulletin)

(Naipablaak iti Bannawag, Nobiembre 7, 2016 a bilang.)

No comments:

Post a Comment