October 15, 2016

OKTUBRE 24, 2016SARITA
4 Iti Daan a Balay da Amang
    Estela A. Bisquera-Guerrero

NOBELA
8 Baknangtan, Kayong! (15)
     D.S. Bulong
12 Ti Bastardo (30)
    Norberto D. Bumanglag, Jr.

DANIW
6 Panagkalap iti Lenned
    Ronnie E. Aguinaldo
17 Dua a Daniw
     N.M.E. Valdez
47 Daniw a Para Ubbing
     Leona J. Corpuz

SALAYSAY
18 Wen, Nasamay nga Agas ti Agkabaw ti Lana ti Niog
     Remedios S. Tabelisma-Aguillon
26 Ti Puraw a Buot a Kas Pungisidio ken Pestisidio
    Reynaldo E. Andres

KOMIKS
35 Sweet Jazmine (7)
38 Don Clavio de Ylocos (9)
41 Miks & Tiks

KOLUM
10 Saludsodem ken ni Apo Hues
15 Dear Doc
24 Padasem Daytoy, Kailian
29 Okeyka, Apong
30 Tips
31 Ading Kosinera
33 Kastoy, Kapid, Ditoy Hawaii

PAGLINGLINGAYAN
44 Showbiz
47 Agkatawa ti Mayat
48 Sinniriban
48 Sapukas
48 Sudoku

DADDUMA PAY
2 Ti Makunami
3 Tao, Lugar, Pasamak
9 Netizone
14 Siled ti Kararag
16 Biag ni Ilokano
20 Nabanglo Met Laeng ti Sang-aw ti Asom?
22 Haytek!
23 Dagiti Pagannurotan ti 19th AMMAFLA
28 Idi Un-unana a Panawen
32 Ammuem Pay Dagitoy
34 Kasano a Maliklikan ti Panagaapa Dagiti Annak?
43 Ti Gasatmo Ita a Lawas
46 Dagiti Pabula ni Aesop

No comments:

Post a Comment