June 29, 2015

Panagabal-abal ManenPANAGAABAL-ABAL MANEN. Kalpasan nga inyeg ni “Dodong” ti umuna a tudo iti Mayo, panagaabal-abal manen, kas ipakita ti panangdaldalus ni Manang Rosie A. Pacnis ti Brgy. Ammubuan, Ballesteros, Cagayan kadagiti naalada nga abal-abal babaen ti imbantengda iti sumipnget a maaw-awagan iti keddeng— ‘tay naipabungsot a kudil ti kayo a kadawyan a maala iti ili ti Luna, Apayao. Naimas ti abal-abal a maigisar a kumpet ti apgad ti bugguong a pangluto a mapaalseman iti pias. Maysa pay itan a negosio ti abal-abal ta mapan a P120-P160 ti sangakilo no kastoy a damdamona ti agruar. (Jobert M. Pacnis)

(Naipablaak iti Bannawag, Hulio 6, 2015 a bilang.)

No comments:

Post a Comment