June 14, 2015

Kalpasan ti Pagay, Adda Pay BalatongKALPASAN TI PAGAY, ADDA PAY BALATONG. Nasiglat dagitoy a mannalon iti Luna, Isabela gapu ta kalpasan ti pannakagapas dagiti rinibu nga ektaria a pagtatalonan iti pagay, ikamatda met ti agwaris iti balatong ket kalpasan ti makabulan, maapitdan ti biit a balatong nga agbalor iti P65 ti tunggal kilo a bukelna. Makaap-apit dagiti mannalon iti 800-1,000 a kilo a bukel iti tunggal ektaria nga aggatad iti P52,000-P65,000. Malaksid a nabalor ken naimas a mapablad ti balatong no tiempo ti panagtutudo, nasamay pay dagiti bulong daytoy a green manure wenno ganagan. (Leilanie G. Adriano)

(Naipablaak iti Bannawag, Hunio 22, 2015 a bilang.)

No comments:

Post a Comment