May 11, 2015

Ad-adu a Filipino ti mangibaga a nakurapayda

Limapulo ket maysa a porsiento kadagiti Filipino ti mangibilang iti bagida a “nakurapay,” kas maibatay iti surbey nga inwayat ti Social Weather Stations (SWS) idi Marso 2015.

Arigna awan ti pakaigidiatan ti resulta daytoy a surbey a naiwayat iti sibubukel a pagilian iti umuna a tallo a bulan ti tawen iti 52 a porsiento a nairekord iti immun-una a surbey nga inwayat ti SWS idi Disiembre 2014.

Immuna a naipablaak ti resulta ti 2016 first-quarter survey iti Business World iti bilang daytoy iti Mayo 5.

Naammuan ketdi iti surbey a bimmassit ti bilang dagiti umili iti Kamanilaan a nagkuna a nakurapayda iti 12 a porsiento (43 a porsiento iti Dis. 2014, 31 a porsiento iti Marso 2015).
Nupay kasta, immadu met iti Kabisayaan, manipud iti 65 a porsiento iti 70 a porsiento; iti Mindanao, manipud iti 60 a porsiento iti 62 a porsiento; idinto nga iti dadduma pay a paset ti Luzon, manipud iti 45 a porsiento iti 44 a porsiento.

(Naipablaak iti Bannawag, Mayo 18, 2015 a bilang.)

No comments:

Post a Comment