September 14, 2016

SEPTIEMBRE 26, 2016SARITA
4 Ice Ice Baby
   Ariel S. Tabag
18 Sabong ken Linnaaw
   Juan S.P. Hidalgo, Jr.

NOBELA
8 Ti Bastardo (26)
    Norberto D. Bumanglag, Jr.
12 Baknangtan, Kayong! (11)
     D.S. Bulong

DANIW
6 Panagdalus
   Freddie Pa. Masuli
47 Daniw a Para Ubbing
   Diana Sagario-Macalos

SALAYSAY
14 Ania Kadi, Aya, ti Ragsak?
     Virginia A. Duldulao, Ph.D.
26 Dakkel ti Maganar iti Panagtaraken iti Pabo
     Reynaldo E. Andres

KOMIKS
35 Sweet Jazmine (3)
38 Don Clavio de Ylocos (5)
41 Miks & Tiks

KOLUM
10 Saludsodem ken ni Apo Hues
21 Dear Doc
24 Padasem Daytoy, Kailian
29 Okeyka, Apong
30 Tips
31 Ading Kosinera
33 Kastoy, Kapid, Ditoy Hawaii

PAGLINGLINGAYAN
44 Showbiz
47 Agkatawa ti Mayat
48 Sinniriban
48 Sapukas
48 Sudoku

DADDUMA PAY
2 Ti Makunami
3 Tao, Lugar, Pasamak
9 Netizone
16 Biag ni Ilokano
17 Siled ti Kararag
22 Watwaten Met Dayta Asom!
23 Selpon iti Pagadalan: Makasinga Wenno Kasapulan?
28 Idi Un-unana a Panawen
32 Ammuem Pay Dagitoy
34 Tapno Saan a Makarkarattot iti Tunggal Bigat
43 Ti Gasatmo Ita a Lawas
46 Dagiti Pabula ni Aesop

No comments:

Post a Comment