September 12, 2016

Mannalon ken MangngalapMANNALON... Nakaisem daytoy agkabannuag a mannalon iti Brgy. Panay, Magsingal, Ilocos Sur kalpasan a naisalpana iti kalsada ti sangakuribot a marapagay a ginapasna iti nagbabaetan dagiti aggipin a raepna. Malaksid a makatulong ti pannakaikkat dagiti marapagay iti panagbaludbod dagiti raep, agserbi metten dagitoy a pagpakan kadagiti tarakenna a baka ta awanen pagpastoran kalpasan a maraepan dagiti sinilong ken awan metten urnongda a garami gapu iti pannakausaren ti tiliar wenno “pugpugso” iti panawen ti panaggapas. Gagangay nga umanayen a kanen ti maysa a nataenganen a baka ti sangakuribot a ruot iti agmalem. (Freddie Pa. Masuli).


(Naipablaak iti Bannawag, Septiembre 19, 2016 a bilang.)

…KEN MANGNGALAP. Kabayatanna, iti Isla ti Calayan iti probinsia ti Cagayan, ur-urnosen met daytoy a mangngalap ti inusarna nga iket agraman ti boya ti kalapna. Dadakkel nga ikan ti kaaduan a maal-ala iti baybay a nanglawlaw iti isla ngem kuna ‘toy mangngalap a dagiti laeng babassit nga ikan a kas iti baraniti ti maala daytoy iketna. Iti dayta nga aldaw a panagkalapna, kunana a bassit ti nakalapanna. Ngem no kano met kaaduna, makakalap met iti agingga iti 50 a kilo a baraniti nga ilakona iti P100 ti sangakilo. (Roselyn C. Campano)


(Naipablaak iti Bannawag, Septiembre 19, 2016 a bilang.)

No comments:

Post a Comment