May 20, 2016

Panagsigarilio, paiparitko iti sibubukel a PH, kuna ni Duterte

Maysa kadagiti panggep nga ipatungpal ni nabotosan a Presidente ti Filipinas Rodrigo A. Duterte ti pannakaipakat iti sibubukel a pagilian ti “no smoking” policy a pakairamanan ti panagsigarilio kadagiti amin a nakubong a lugar a para iti publiko a kas kadagiti bar ken restaurant.

Iti lokal a programa ti telebision a “Gikan sa Masa, Para sa Masa,” kinuna ni Duterte a masapul daytoy para iti pagsayaatan dagiti Filipino.

“No kayatmo a masalakniban ti publiko, masapul nga agbalinka a brutal,” kinuna ‘toy Mayor ti Siudad ti Davao a nangipakat iti naballigi a “no smoking” policy kadagiti amin a lugar a para iti publiko iti siudad.

Innayon ni Duterte nga awan koma ti Filipino a mapilit a makalang-ab iti segunda mano nga asuk ti sigarilio ken awan koma ti mapalubosan nga agaramid kadagiti banag a makadangran iti biag ti sabali.

Mainaig iti daytoy a pakaammo ni Duterte, naragsakan ti HealthJustice Philippines, maysa a public health policy think tank.

“Maragsakankami iti daytoy a planona (ni Duterte) a mamagbalin iti Filipinas nga smoke-free. Iti nabayagen a panawen, nagan-anus dagiti Filipino iti pannakalanglang-abda iti segunda mano nga asuk ti sigarilio iti sadino man. Kinapudnona, 240 a Filipino ti matmatay iti inaldaw gapu kadagiti sakit a mainaig iti panagsigarilio,” kinuna ni Atty. Irene Reyes, managing director ti HealthJustice Philippines.

Malaksid iti panangiparit ni Duterte iti panagsigarilio kadagiti amin a publiko a lugar iti Davao, impaiparitna pay iti siudad ti fireworks display iti isasangbay ti Baro a Tawen.

(Naipablaak iti Bannawag, Mayo 30, 2016 a bilang.)

No comments:

Post a Comment