May 10, 2016

Agin-inana a DadapilanAGIN-INANA A DADAPILAN. Madlaw a nabayagen a nakumotan daytoy a dadapilan a masarakan iti sakaanan ti bantay iti wangawangan ti Marag, Luna, Apayao. Nagbalinen a kakalamansian ken kamaisan iti asidegna a saan ketdi nga unas madapil a paggapuan ti bennal a maaramid a tagapulot, basi wenno suka. Nalabit saanton a mausar ditoy ti dadapilan ken agbalinto laengen a naimnas a lagip ti panagsilsilamut dagiti ubbing iti malutluto a tagapulot wenno pampannanganda ditoy iti kaskaron. (Rolando A. Seguro, Jr.)


(Naipablaak iti Bannawag, Mayo 16, 2016 a bilang.)

No comments:

Post a Comment