May 15, 2016

Dagiti Daing ni AdingDAGITI DAING NI ADING. Kalpasan ti nagmalmalem a pannakaibilagna, inakasen ni Ellah Malazzab, 18, ti Caroan, Gonzaga, Cagayan ti indaingna a babassit a bulong-unas wenno bursawit. Reppetenna daytoy ket ilakona iti P20 ti tallo bukel. No por kilo met, malako iti P300 ti maysa wenno dua ramayan ti kadakkelna a bulong-unas. P800 met ti kababassitan a kasla kikit ti kaakabana a bursawit. Nupay balasang daytoy, saanna a samiren ti pudot ti init ken saanna met nga ibain ti agdaing ta ammona a makatulong daytoy iti pamiliana. (Roselyn C. Campano)

(Naipablaak iti Bannawag, Mayo 23, 2016 a bilang.)

No comments:

Post a Comment