May 22, 2016

Nadaldalus a PanagdaingNADALDALUS A PANAGDAING. Ibilbilag dagitoy a komprador ti kinomprada a sadiwa a munamon manipud kadagiti daklisan iti Caroan, Gonzaga, Cagayan, iti iskrin a naigalut iti kawayan. Nagaramidda ti kastoy a pagbilagan imbes nga ibilagda lattan iti igid ti kalsada ta nadaldalus kano ti maidaing ta saan a matapokan manipud kadagiti agkaralabas nga adu a lugan. Malaksid iti dayta, saan pay a marugitan wenno makan dagiti ayup a kas koma dagiti aso wenno pusa. (Roselyn C. Campano)


(Naipablaak iti Bannawag, Mayo 30, 2016 a bilang.)

No comments:

Post a Comment