April 17, 2016

Kangatuan a pammadayaw ti GUMIL Filipinas, maipaay kada Rochina ken Duldulao

Rochina
 Maipaay kada Appo Martin T. Rochina ken Virginia A. Duldulao ti kangatuan a pammadayaw manipud iti GUMIL Filipinas, ti gunglo dagiti mannurat nga Ilokano iti ballasiw-taaw, bayat ti nailian a kombension ti gunglo a maangay iti Apayao itoy nga Abril 22-24, kas impakaammo ti presidente ti gunglo, ni Apo Arthur P. Urata.

Dagitoy a pammadayaw— ti Pedro Bucaneg Award ken ti Leona Florentino Award— ti kangatuan a pammadayaw a maited ti gunglo kadagiti mannurat iti Ilokano a nakaipaay iti naisangsangayan a gapuanan— sinurat ken tignay— a nakatulong iti pannakasaluad ken pannakapadur-as ti Literatura Ilokana.

Maipaay ken ni Rochina, tubo iti Ilocos Sur, ti Pedro Bucaneg Award “gapu kadagiti nobela, sarita ken daniwna a pakaanninawan ti naiduma a panaglagana kadagiti balikas ken iti panagbalinna a timek dagiti gagangay a kameng ti gimong babaen dagiti pinarsuana a karakter a pakairamanan ni Ciano Bassit ken kadagiti pinarnuayna a lugar a pakairamanan ti Bussawit.”

Duldulao
Maipaay met ken ni Duldulao, tubo iti Ilocos Norte, ti Leona Florentino Award, “gapu kadagiti nobela ken saritana a napatak a nakayuritan, saan laeng a ti pagwadan nga akem ti babai iti bukodna a pamilia, no di pay ket ti di marubsi a pammatina iti kaadda ti bileg dagiti babbai ken iti panangaramatda koma iti daytoy a bileg a tumulong iti pannakapadur-as ti ania man a tay-ak a pinilida a pakigamuluan.”

Naadaw iti nagan ni Pedro Bucaneg, ti mabigbig nga Ama ti Literatura Ilokana, ti Pedro Bucaneg Award, kas pangtaginayon met iti lagip daytoy mabigbig a nangsurat iti “Biag ni Lam-ang” nga epiko dagiti Ilokano, idinto a ti Leona Florentino Award, naadaw met iti nagan ni Leona Florentino, kas pangtaginayon met iti lagip daytoy babai a mannaniw a tubo iti Vigan, Ilocos Sur ken mabigbig a “Sappho ti Filipinas.” Ni Sappho ti kalatakan kadagiti mannaniw a babbai iti nagkauna a Gresia.

Kabayatanna, ti Dap-ayan 2016 wenno maika-48 a nailian a kombension dagiti mannurat nga Ilokano ket ilungalong ti GUMIL Filipinas kas pangrambak iti Bulan ti Literatura nga Ilokano ken Nailian a Bulan ti Literatura iti pannakitinnulong ti National Commission for Culture and the Arts, Gobierno Probinsial ti Apayao ken iti panangsangaili ti GUMIL Apayao chapter. (GF Secretariat)


(Naipablaak iti Bannawag, Abril 25, 2016 a bilang.)

No comments:

Post a Comment