April 11, 2016

Intayon AggaladgadINTAYON AGGALADGAD! Sumalogen dagitoy a mangngalap ti Caroan, Gonzaga, Cagayan tapno mapanda aggaladgad iti taaw. Masansan a mapanda sakbay a lumnek ti init. Agpatnagda iti taaw ket parbangonen no agawidda. Pasayan a burik wenno akay ken padaw ti kaaduan a mal-alada. Mailako ti pasayan iti P100 ti sangakilo; mailako met ti padaw iti P450 ti sangakilo. Dakkel a tulong ti masapulanda iti agpatnag tapno masustentuanda ti pamiliada. (Roselyn C. Campano)

(Naipablaak iti Bannawag, Abril 18, 2016 a bilang.)

No comments:

Post a Comment