March 13, 2016

Kayo a Pagtungo Manipud iti BaybayKAYO A PAGTUNGO MANIPUD ITI BAYBAY. Maurnong ken maurnos a kasla mandala dagiti kayo a pagtungo kalpasan nga indaknir ida ti dalluyon iti aplaya iti Brgy. Bulala Norte, Aparri, Cagayan tapno mapair-iran ket daras a mamagaan. Main-inut a mabunag dagitoy a maipempen kadagiti pagtaengan dagiti nagaget nga aggabat nga usarenda a libre a pagtungo imbes nga agusarda iti gatangenda a gas a pagluto. (Jobert M. Pacnis)


(Naipablaak iti Bannawag, Marso 21, 2016 a bilang.)

No comments:

Post a Comment