March 27, 2016

Berroy, umuna iti Salip iti Sarita ti 18th AMMAFLA

Berroy
Inyalat ni Rhea Rose D. Berroy ti Manabo, Abra, ti Umuna a Gunggona iti Salip iti Sarita a Para Kadagiti Agdadamo a Mannurat ti 18th AMMA Foundation Literary Award babaen ti saritana a “Balud.”

Maipaay ken ni Berroy, nangabak payen iti Palanca Awards ken maysa a lisensiado a Medical Technologist, ti P10,000.00 a premio a kuarta ken sertipiko ti pammadayaw.

Inyalat met ni Remedios S. Tabelisma-Aguillon ti Maika-2 a Gunggona babaen ti saritana nga “Addanto Aldaw.” Maipaay met ti P8,500.00 ken sertipiko ti pammadayaw ken ni Aguillon, naipasngay iti Umingan, Pangasinan ngem dimmakkel iti South Cotabato a nagdappatan dagiti dadakkelna; ken agnaed itan iti Cagayan de Oro City.

Impangabak met ni Dexter M. Fabito ti Pamplona, Cagayan iti Maika-3 a Gunggona ti saritana a “Pammadayaw.” Maipaay ken ni Fabito, nagturpos iti BSIT iti CSU-Sanchez Mira,ti P7,000.00 a premio a gunggona ken sertipiko ti pammadayaw.

Kinuna dagiti mangimaton iti AMMAFLA a da Amado ken Gloria Yoro, Francisco ken Aurora Ponce, ken Alfredo ken Cherry Quibol (agpapada nga agindegen iti Hawaii) a mapadayawan dagitoy nangabak a mannurat bayat ti Maika-48 a Kombension Nasional ti GUMIL Filipinas inton Abril 22-24 iti probinsia ti Apayao iti panangsangaili ti GUMIL Apayao.

Dagiti naghurado: Juan Al. Asuncion, pangulo; Ariel S. Tabag, kameng; ken Aileen R. Rambaud, kameng.


(Naipablaak iti Bannawag, Abril 4, 2016 a bilang.)

No comments:

Post a Comment