October 31, 2015

SHS early registration, inyalud-od ti DepEd

Inyalud-od ti Dept. of Education ti early registration para kadagiti sumrek iti Senior High School agingga iti Nobiemre 13, 2015 tapno maipanamnama a karamanda kadagiti nakaenrol iti SNS iti panaglukat dagiti klase inton Hunio 2016.

Makiddaw met kadagiti amin a class advisers dagiti agturpos iti Grade 10 itoy a tawen nga irehistroda dagiti estudianteda ken isubmitirda ti learners’ preferences dagitoy babaen ti SHS Registration Module in the Learner Information System (LIS) manipud iti Nob. 9 agingga iti 29, 2015.

(Naipablaak iti Bannawag, Nobiembre 9, 2015 a bilang.)

No comments:

Post a Comment