October 11, 2015

Ganesha Mahotsov 2015GANESHA MAHOTSOV 2015. Rinambakan dagiti kameng ti Indian Students Organization (ISO) iti University of Northern Philippines, Vigan City, ti umuna a “Ganesha Mahotsov 2015” a kas panagdayaw dagiti Hindu iti didiosenda a ni Loerd Ganesh (Ganpati) itay Septiembre 17-21, 2015. Naangay ti parambak iti Founder’s Plaza ti pagadalan a nakaikabilan ti damili nga estatua a naarkosan iti sabsabong, bulbulong ken dadduma pay. Kalpasanna, naaramid ti inaldaw a panagkararag (Puja) tapno dawatenda ti  pigsa ken panagtaeng ti didiosenda iti uneg ti imahen ket naidaton ti insenso, makmakan ken dadduma pay a banag a makaay-ayo iti didiosen. Segun kadagiti Hindu, pagayatan ni Brahma (creator) a masapul nga agdawat iti pammendision ni Ganesha sakbay a mairugi ti maysa a proyekto wenno napapateg nga aramid. Ta no saan, agbalin nga awan mamaay dayta a ganuat. Nagngudo ti parambak iti pannakaipaanud ti estatua iti Mindoro Beach, Vigan City a kas simbolo ti siklo ti pannakaparsua a ti tao a naaramid iti pitak ken agsubli met laeng iti pitak/daga. (Teksto: Alma Campos-Somera/ Rinetrato ni Jay Chauhan)


(Naipablaak iti Bannawag, Oktubre 19, 2015 a bilang.)

No comments:

Post a Comment