October 11, 2015

Kabaelak Pay!KABAELAK PAY! Dina kayat ti paduduolan, kaykayat ni Apong Baket ti agsapul iti bukodna a pagbiag, kas iti panangasikasona iti aglawlaw ti Ballesteros District Hospital, Ballesteros, Cagayan. Ken kas kadagiti dadduma a nataengan, sapulen kano ti bagina ti panagkuditkudit tapno di daras nga agrakaya. (Jobert M. Pacnis)

(Naipablaak iti Bannawag, Oktubre 19, 2015 a bilang.)

No comments:

Post a Comment