November 14, 2016

Simple a pannakaitabon ti maysa a soldado --Imee

Ni Gob. Imee Marcos ti Ilocos Norte iti pananginterbiu
kenkuana dagiti agiwarwarnak kalpasan ti panangipalubos
ti Korte Suprema a maitabon ni dati a Presidente Marcos
iti Libingan ng mga Bayani. 
Kalpasan ti yaanamong ti Korte Suprema iti pannakaitabon ni dati a Presidente Ferdinand E. Marcos iti Libingan ng mga Bayani, impanamnama ti inaunaan nga anakna, ni agdama a Gobernador ti Ilocos Norte Imee R. Marcos nga awan panggep ti pamiliana a mangangay iti narungbo nga ‘state funeral.’

“Wala nang bonggang-bongga. Total, hindi naman state funeral, kundi libing lang ng isang kawal, ng isang sundalo, ang minimithi ng ama ko," kinuna daytoy iti maysa nga interbiu.

Maibatay iti military service record ti dati a presidente nagpaay daytoy a gerilia iti  United States Army Forces in the Far East (USAFFE)  ket daytoy ti gapuna a nairaman iti Bataan Death March idi 1942, ken kameng ti United States Army Forces in the Philippines━Northern Luzon (USAFP-NL).

"Inalay niya naman ang buhay niya… nakailang beses naman siyang nasa kritikong kalagayan, at talagang suicidal pa nga ang tawag sa kanya doon sa Medal of Valor," kinuna ni Gobernador Marcos iti immun-una a pakaammo daytoy.

Sagudayen ti AFP Regulations G 161-373, karbengan ni Marcos ti maitabon iti Libingan ng mga Bayani kas maibatay kadagiti sumaganad a kualipikasion: Medal of Valor awardee, Presidente, secretary of National Defense, ken beterano iti Maika-2 a Gubat.

Kas pammatalgedna iti mapangpanggep a pannakaitabon ni dati a Presidente Marcos, kinuna ni Gobernador Marcos:"Mailibing siya sa Libingan, simple, at katulad nga ng pangkaraniwang sundalo."


(Naipablaak iti Bannawag, Nobiembre 21, 2016 a bilang.)

No comments:

Post a Comment