November 20, 2016

'Carrot Girl'‘CARROT GIRL’. No adda ni Carrot Man nga agmulmula, aggabgabut, agibakbaklay iti sinako a carrot manipud iti Mountain Province, adda met ni Carrot Girl iti Siudad ti Baguio a tumultulong a mangdaldalus kadagiti apit a carrot sakbay a mailako kadagiti merkado publiko. Iti sidiran ken ungto ti Baguio Public Market a pakaibagbagsakan dagiti sinaksako a carrot ken dadduma pay a natnateng manipud kadagiti nadumaduma nga ili ti Benguet ken Mountain Province ken dadduma pay a paset ti Cordillera, adda dagiti ‘carrot girl’ ken dadduma pay a lallaki ken babbai a ti obrada laeng iti agmalem ket mangimuri ken mangugas iti kagabgabut a carrot tapno nakadaldalusto a gatangen dagiti makitienda. (Roy V. Aragon)


(Naipablaak iti Bannawag, Nobiembre 28, 2016 a bilang.)

No comments:

Post a Comment