July 11, 2016

Gobierno, makainut iti P5B no maigiddan ti eleksion ti barangay ken SK iti ConCon

Lima a bilion agingga iti innem a bilion.

Daytoy ti mapattapatta a gatad a mainut ti gobierno no maiggidan ti eleksion ti barangay ken Sangguniang Kabataan iti pannakapili dagiti kameng ti Constitutional Convention (Con-Con), segun ken ni Commission on Elections (Comelec) Chairman Andres Bautista.

No adda eleksion iti Oktubre itoy a tawen a para iti barangay ken SK sa addanto manen eleksion iti Enero a para kadagiti kameng ti Con-Con, kuna ni Bautista nga ababa unay ti nagbaetan dagitoy.

Nupay kasta, kuna ketdi ni Bautista a bukodna laeng a kapanunotan daytoy.


(Naipablaak iti Bannawag, Hulio 18, 2016 a bilang.)

No comments:

Post a Comment