January 24, 2016

Libro ti dandaniw dagiti mannaniw a Tagalog, nayalnagKagiddan ti pannakarambak ti maika-30 a tawen ti Linangan sa Imahen, Retorika at Anyo (LIRA), nayalnag ti libro a napauluan LIRA 30: Tatlong Dekada ng Makatang LIRA iti The Oracle Hotel and Residences itay Disiembre 22, 2015.

Daytoy ti maikapat a libro nga impablaak ti nasao nga organisasion. Naitampok iti daytoy a libro dagiti Daniw a sinurat dagiti mannaniw a patanor ti LIRA iti uneg ti tallopulo a tawen. Inedit daytoy ni Fidel Rillo idinto a ni Michael Gallego ti nangdisenio.

Nayalnag met laeng ti nasao a libro itay Enero 19 iti Conspiracy Bar, Visayas Ave., Quezon City kas tampok iti Lirahan a binulan nga aktibidad ti gunglo iti nasao a bar.

Para iti kopia ti nasao a libro wenno saludsod maipapan iti LIRA, makiuman ken ni Mia Lauengco iti 0999 617 3476.

(Naipablaak iti Bannawag, Pebrero 1, 2016.)

No comments:

Post a Comment