January 17, 2016

Hoverboard, maiparit kadagiti ubbing – DoH, DTI

Binallaagan ti Department of Health (DoH) ken ti Department of Trade and Industry (DTI) ti publiko, partikular dagiti nagannak, kontra iti panaggatang iti uso ita a hoverboard para kadagiti annakda nga edad 14 agpababa, gapu iti mabalin nga ipaay daytoy a desgrasia.

Maibatay iti nagtipon a pakaammo ti DoH ken DTI, mabalin nga adda ipaay a risgo ti hoverboard kadagiti ubbing gapu pay iti imet daytoy a batería a nangato ti boltahena.

Nadakamat iti advisory a kaaduan kadagitit hoverboard ti addaan iti 36-volt a batería wenno nangatngato pay.

Segun kadagiti nasao nga ahensia, delikado daytoy ta limbes iti naikeddeng a 24 volts a batería dagiti elektroniko nga ay-ayam.

Malaksid iti daytoy, mabalin pay a mangipaay iti aksidente ti hoverboard kadagiti ubbing gapu iti saan a natalged a posision ket narigat a kontrolen ken balansien ti board.

Según iti DoH ken DTI, nakairekord ti Amerika kadagiti aksidente mainaig iti hoverboard kas iti pannakabullo, pannakatukkol, pannakaitim-og ti ulo, ken dadduma pay.


(Naipablaak iti Bannawag, Enero 25, 2016 a bilang.)

No comments:

Post a Comment