January 29, 2016

Dapon iti Maysa a ParbangonDAPON ITI MAYSA A PARBANGON ti Domingo iti merkado publiko iti Curva, Pamplona, Cagayan. Parbangon pay laeng nga apagsipasip ngem makumikomen dagiti managsapsapa nga aglako ken aggatang, kas iti daytoy a paset ti pagkarnean a nakaatay-ayan ken nakaibitinan dagiti kapparti a baka ken nuang a para kappukan (ataata), sinanglaw (wenno pinapaitan), imbaliktad, bulalo ken dadduma pay. Kaaduan a masapa nga agudong dagiti tao a makidapon tapno makakamakamda a a makauraga iti nasasayaat a laslasag ken lalaem ta dagitoy ti umuna ken mabiit a maibus. (Roy V. Aragon)

(Naipablaak iti Bannawag, Pebrero 8, 2016 a bilang.)

No comments:

Post a Comment