April 5, 2015

Pacis, Lingbaoan, mapadayawan iti Dap-ayan 2015

Mapadayawan ti dua a mabigbig a mannurat iti Ilokano, da Donel B. Pacis ti Vintar, Ilocos Norte ken Linda T. Lingbaoan ti Peñarrubia, Abra, a kas 2015 Pedro Bucaneg Awardee ken 2015 Leona Florentino Awardee, kas panagsaganadda.

Ti Pedro Bucaneg Award (para lallaki) ken ti Leona Florentino Award (para babbai) ti kangatuan a pammadayaw a maipaay ti GUMIL Filipinas kadagiti agsursurat iti Ilokano a nakaipaay iti naisangsangayan a gapuanan— sinurat ken tignay--  iti pannakapadur-as ti Literatura Ilokana.

Mapadayawan ni Pacis “gapu kadagiti sarita ken daniwna a pakaanninawan iti naiduma a panaglagana kadagiti balikas ken nakayuritan iti nauneg a panangimutektekna iti biag; ken iti panangirusatna iti baro a langa ti sarita iti Ilokano, nangruna iti babaen ti premiado a saritana nga “Ikkis iti Barukong” a nagbalinen a muhon iti pakasaritaan ti ababa a sarita iti Ilokano.”

Mapadayawan met ni Lingbaoan “gapu kadagiti sarita ken daniwna a nakaibudian ti nasged a pammatina iti kaadda ti naan-anay a bileg dagiti babbai tapno makipasetda iti panagdur-as ken gapu iti panangarakupna iti lengguahe nga Ilokano tapno maipeksana dagiti dardarepdep ken an-anek-ek ti puli a nagtaudanna iti nalawlawa a gimong.”

Yawatto a mismo ti Presidente ti GUMIL Filipinas, ni Arthur P. Urata, Sr., kada Pacis ken Lingbaoan ti plake ti pammadayaw ken medallion dagitoy bayat ti Dap-ayan 2015, ti Maika-47 a Nailian a Kombension ti GUMIL Filipinas iti Sala B, Balay Expo Centro, Araneta Center, Cubao, Quezon City.


(Naipablaak iti Bannawag, Abril 13, 2015 a bilang.)

No comments:

Post a Comment