April 23, 2015

Daludal ti LaoagDALUDAL TI LAOAG. Daldalusan daytoy a nagaget a tindera iti public market ti Laoag City ti lakona a nagdadakkel a daludal ti aba (sagibsib iti dadduma). Paksiw wenno pakbet ti maysa a naimas a luto ti daludal, maalseman iti suka-Iloko wenno iti pias, salamagi wenno naganus a mangga, mabugguongan ken marekaduan iti bawang, sibuyas ken laya sa mailuto a namaga. Sagpawan iti nadaing a kuros wenno natuno a lames. Naimas pay a magettaan. Naimas pay a madengdeng a kadua ti dadduma pay a natnateng. (ROY V. ARAGON)

(Naipablaak iti Bannawag, Abril 27, 2015 a bilang.)

No comments:

Post a Comment