April 5, 2015

Nesperos, Umuna iti 1st Saniata Prize

Inyalat ni Daniel L. Nesperos ti Umuna a Gunggona iti Salip iti Daniw ti 1st Saniata Prize babaen ti daniwna a “Kasla iti Narpek a Rangaw Dagiti Maisko.” Premiado a mannaniw ken piksionista, agnaed ni DLN ken ti pamiliana iti Brgy. 19, San Lorenzo, San Nicolas, Ilocos Norte a puonna. Umawat iti P2,000a premio a kuarta, sertipiko ti pammadayaw, ken tallo a libro nga Ilokano.

Maika-2 a Gunggona ken ni Prodie Gar. Padios, tubo iti Simpatuyo, Santa Teresita, Cagayan ngem agnaeden iti Canada (“Atang-iti-Sarukang: Musa-ti-Kadkadua”).  Umawat ni PGP iti P1,200 a premio a kuarta, sertipiko ti pammadayaw, ken dua a libro nga Ilokano.

Maika-3 a ni Jobert M. Pacnis ti Ammubuan, Ballesteros, Cagayan (“Makikinkinnamatak”). Umawat ni JMP iti sangaribu a pisos (Php1,000) a premio a kuarta, sertipiko ti pammadayaw, ken maysa a libro nga Ilokano.

Mayawat dagiti premio inton Abril 18, 2015 bayat ti Dap-ayan 2015, ti Maika-47 a Nailian a Kombension ti GUMIL Filipinas iti Sala B, Balay Expo Centro, Araneta Center, Cubao, Quezon City.

Nagpaay a hurado da Cles B. Rambaud (pangulo), Roy V. Aragon (kameng), ken Ariel S. Tabag (kameng) iti daytoy nga umuna nga edision ti Saniata Prize.

Esponsoran ti Saniata Publications, panggep ti Saniata Prize ti agbalin a maysa kadagiti paratignay dagiti mannaniw nga Ilokano nga agparnuay kadagiti baro a langa ti daniw nga Ilokano kabayatan met ti panagbigbigda kadagiti kannawidan a porma ti daniw nga Ilokano. (AST)

(Naipablaak iti Bannawag, Abril 13, 2015 a bilang.)

No comments:

Post a Comment