July 14, 2017

Libre nga abogado para senior citizen, maidardarirag iti Kamara

Maidardarirag kadagiti lider ti Kamara (House of Representatives) ti pannakaanamong koman ti gakat a mangipaay iti libre a serbisio ti abogado kadagiti amin a senior citizen.

Kidkiddawen ni AKO Bicol Party-list Rep. Rodel Batocabe ti madagdagus koma a pannakaaprobar ti House Bill 809 a mangipaay iti libre a serbisio ti abogado kadagiti senior citizen para kadagiti kasoda a sibil ken kriminal.

Idi pay Hulio 2016 nga adda iti House committee on population and family relations ti gakat nga am-ammo pay a kas “An Act Providing Free Legal Assistance for Senior Citizens, Amending for the Purpose Republic Act No. 7342, as Amended by Republic Act No. 9994.”

Saan ketdi a sakupen ti gakat dagiti krimen a mainaig iti moralidad, kaso manipud iti Sandiganbayan a mainaig iti korupsion, riri iti korporasion, ken ania man a kaso a naipila a kas mayayon iti Family Code, malaksid iti kaso a mainaig iti karbengan iti panagaywan.


(Naipablaak iti Bannawag, Hulio 24, 2017 a bilang.)

No comments:

Post a Comment