July 5, 2017

HULIO 17, 2017SARITA
4 Saan nga Idulin iti Kaunggan
    Boni A. Mendoza
12 Iti Igid ti Alog
     Constante Casabar

NOBELA
8 Oplan Maharlika (27)
    Norberto D. Bumanglag, Jr.
10 Tugot (3)
    Fernando B. Sanchez

DANIW
6 Dayang Dayang ti Gattaran
   Arnold C. Baxa
20 Mabtaken ti Sara ‘Diay Nuang!
   Rosalie A. Barnachea
22 Iggamam ‘Toy Dakulapko
    Corazon F. Quiamas
47 Daniw a Para Ubbing
    Marlyn Garcia-Del Rosario

SALAYSAY
16 Pasiarentayo ti Angkor Wat
     Vicente Palcong
26 Adu ti Pagsayaatan ti Hydroponics ken Aquaponics
     Reynaldo E. Andres

KOMIKS
35 Sweet Jazmine (44)
38 Don Clavio de Ylocos (46)
41 Miks & Tiks

KOLUM
15 Kastoy, Kapid, Ditoy Hawaii
19 Saludsodem ken ni Apo Hues
21 Dear Doc
24 Padasem Daytoy, Kailian
28 Okeyka, Apong
30 Tips
31 Ading Kosinera

PAGLINGLINGAYAN
44 Showbiz
47 Agkatawa ti Mayat
48 Sinniriban
48 Sapukas
48 Sudoku

DADDUMA PAY
2 Ti Makunami
3 Tao, Lugar, Pasamak
11 Netizone
14 Biag ni Ilokano
18 Siled ti Kararag
23 Ti Tarakenmo ken Sika
29 Idi Un-unana a Panawen
32 Ammuem Pay Dagitoy
33 Haytek!
34 Panangimaton iti Pagtaengan
43 Ti Gasatmo Ita a Lawas

No comments:

Post a Comment