August 29, 2016

Panagala iti ArasaPANAGALA ITI ARASA. Ak-akasen ni Joel Carillo, maysa a mangngalap iti Caroan, Gonzaga, Cagayan, ti tillem nga impakatna iti karayan. Daytoy ti masansan nga us-usaren dagiti agal-ala iti arasa (rasa). Ikkanda iti appan iti tengngana sa akasenda kalpasan ti sumagmamano a minuto. Ngem saan laeng a dadakkel nga arasa ti maal-ala ti tillem. Uray met dagiti babassit (wenno an-annak) nga aw-awaganda iti rissing a mailako iti P2 agingga iti P8 segun iti kadakkelna. Malaksid iti tillem, us-usarenda met ditoy ti tallakeb wenno attak a pagala iti arasa. (Roselyn C. Campano)


(Naipablaak iti Bannawag, Septiembre 5, 2016 a bilang.)

No comments:

Post a Comment