August 21, 2016

Apon ti KannawayAPON TI KANNAWAY. Iti alas singko media agingga iti alas sais iti malem, maawis ti imatang dagiti biahero ket agsardengda iti panagbiaheda tapno buyaenda ti panaglabas ken panagapon ti bunggoy ti kannaway iti paset ti Sta. Maria ken Centro 7, Claveria, Cagayan. Nupay iti biang dagiti mannalon, parikutda dagiti adu a kannaway gapu iti pannakadadael dagiti raepda a baddebaddeken dagiti kannaway iti panagsapulda iti kanenda. (Ridel T. Cabulisan)


(Naipablaak iti Bannawag, Agosto 29, 2016 a bilang.)

No comments:

Post a Comment