July 13, 2015

0 Waste Art Exhibit iti Laoag0 WASTE ART EXHIBIT ITI LAOAG. Ipakpakita daytoy nga art exhibit iti Siudad ti Laoag nga adda kuarta iti basura. Babaen dagiti naurnong ken napagtitipon a recycled materials a kas iti lata, botelia, landok, ken dadduma pay a di pagan-ano a banag, napagbalin dagitoy a dekorasion wenno makaay-ayo a banag a mabalin met nga ilako kadagiti agessem iti arte. Kas panglagip iti Maika-50 nga Anibersario ti Siudad ti Laoag, nairubuat ti maysa nga art exhibit nga addaan iti tema a "Naglabas, Agdama, Masakbayan" tapno ad-adda pay a mainspirar dagiti lokal artists a mangtakuat iti talentoda ket makatulongda iti panagdur-as ti siudad wenno ili. (Leilanie G. Adriano)

(Naipablaak iti Bannawag, Hulio 20, 2015 a bilang.)

No comments:

Post a Comment