January 15, 2017

Pension iti SSS, nanayonan iti P1,000

Sabali pay a P1,000 inton 2022

Inaprobaran ni Presidente Rodrigo Duterte ti P1,000 a nayon ti pension iti Social Security System (SSS) itay Enero 10, 2017, kas resulta ti naiwayat a miting iti Malakanyang itay Enero 9.

Kuna ni SSS Chairman Amado Valdez a mayimplementar ti umuna a P1,000 a nayon iti pension iti daytoy a bulan sa mapasarunuan iti sabali pay a P1,000 inton 2022 wenno mabalin a nasapsapa no napintas ti resulta dagiti iwayatda nga addang a mangparang-ay iti ahensia.

Impanamnama met ni SSS President Emmanuel Dooc nga addaan ti SSS iti umdas a pondo a para iti nasao a pannakaingato ti pension.

Karaman kadagiti iwayat ti ahensia nga addang para iti pannakapaadda ti umdas a pondo ti pannakaidarum dagiti delingkuente nga employer a mangsalsalungasing kadagiti pagalagadan ti SSS ken ti pannakaisardeng dagiti sobra a bonus dagiti opisial ti SSS.


(Naipablaak iti Bannawag, Enero 23, 2017 a bilang.)

No comments:

Post a Comment