August 29, 2015

Saan a balikbayan box: Panagipuslit iti asukar, bagas, pasipsiputan ti Senado

No ni Senador Miriam Defensor-Santiago ti matungpal, saan a dagiti balikbayan box nga ipatpatulod dagiti overseas Filipino workers ti rumbeng a siputan ken kasuan ti Bureau of Customs no di ket dagiti illegal nga agiserserrek iti asukar ken bagas iti pagilian.

Segun ken ni Santiago, rinibu a sako ti bagas ken asukar manipud iti Thailand ti nakompiskar dagiti autoridad iti nadumaduma a pantalan iti pagilian itay nabiit.

Naammuan a nagdalan nga immuna iti Hong Kong dagiti “high grade” nga asukar ken nasuktan iti deklarasion daytoy a kas “plastic utensils” ngem natiliwan.

Immuna nga imbatad ni Senador Cynthia Villar, chairman ti Senate committee on food and agriculture, ti pannakadismayana iti agtultuloy nga iseserrek dagiti kontrabando nga asukar ken bagas.


(Naipablaak iti Bannawag, Septiembre 7, 2015 a bilang.)

No comments:

Post a Comment